Sơ đồ trang web

Giải pháp

Intralogistics

Phòng sạch

Ô tô

Sân bay

Automated Guided Vehicle

Giải pháp cấp điện không dây

Máy rửa xe

Giải pháp RFID

Các trường hợp nghiên cứu

Công nghệ

Sản phẩm

Thuật ngữ xử lý vật liệu (English)

Tin tức kinh doanh/sản phẩm

Sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông điệp từ CEO

Công việc kinh doanh của chúng tôi

Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi

Giới thiệu về Daifuku

Chính sách doanh nghiệp

Thương hiệu doanh nghiệp

Quản lý

Lịch sử

Các công ty thuộc Tập đoàn

Bền vững

Tin tức bền vững

Thông điệp từ CEO

Thông điệp từ Cán bộ Phát triển Bền vững

Sự sáng tạo giá trị của Daifuku

Tính bền vững của Daifuku

Môi trường

Xã hội

Quản trị

Dữ liệu ESG

Đánh giá từ bên ngoài công ty

Báo cáo phát triển bền vững

Chính sách biên tập

Chỉ số tiêu chuẩn GRI

Chỉ số tiêu chuẩn SASB

Chỉ số khảo sát ESG

Địa điểm được chứng nhận ISO

Daifuku Eco-Products

Bền vững (English)

Quan hệ đầu tư

Chính sách quản lý

Thư viện

Thông tin tài chính

Thông tin chứng khoán

Thông tin cơ bản về DAIFUKU

Tin tức quan hệ nhà đầu tư

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Sơ đồ trang web quan hệ nhà đầu tư

Quan hệ Nhà đầu tư (English)

DAIFUKU Square

Trung tâm trưng bày sản phẩm

Hini Arata Kan

Liên hệ với chúng tôi

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.