Sự bền vững

Daifuku đặt mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và tất cả nhân viên đều cố gắng cân bằng các giá trị kinh tế và xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của họ. Phần này giới thiệu các sáng kiến và hoạt động bền vững của Tập đoàn Daifuku đã giúp khách hàng của chúng tôi giải quyết các SDG.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.