Triết lý CSR

Daifuku đã đề ra một chính sách trung đến dài hạn của mình, CSR của Daifuku, và các biện pháp cụ thể trong Kế hoạch hành động CSR. Khi đề ra một tầm nhìn rõ ràng, chúng tôi đang đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động CSR và cố gắng đáp ứng yêu cầu xã hội về việc tiết lộ thông tin không liên quan đến tài chính theo quy tắc hướng dẫn quốc tế về Sáng Kiến Báo Cáo Toàn Cầu (GRI).