Triết lý CSR

Daifuku đã đề ra một chính sách trung đến dài hạn của mình, CSR của Daifuku, và các biện pháp cụ thể trong Kế hoạch hành động CSR. Khi đề ra một tầm nhìn rõ ràng, chúng tôi đang đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động CSR và cố gắng đáp ứng yêu cầu xã hội về việc tiết lộ thông tin không liên quan đến tài chính theo quy tắc hướng dẫn quốc tế về Sáng Kiến Báo Cáo Toàn Cầu (GRI) G4.

CSR của Daifuku

Tập đoàn Daifuku tin rằng các nguyên tắc cơ bản của CSR là xây dựng mối quan hệ cộng sinh với các đối tác và thực hiện Cơ Cấu Chính Sách Doanh Nghiệp của Tập Đoàn qua các hoạt động doanh nghiệp của mình.

Kế hoạch hành động CSR

Tập đoàn Daifuku đã đề ra Kế hoạch hành động vào năm 2014, như một kế hoạch trung hạn nhằm xây dựng các mục tiêu dựa vào sáu sáng kiến cũng như làm rõ nội dung thực tế của từng sáng kiến. Nhân dịp này, chúng tôi đang tiến hành sửa đổi nhằm tăng cường các sáng kiến CSR sao cho trùng khớp với khởi đầu của Value Innovation 2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn mới.