Thông tin doanh nghiệp

DAIFUKU với số lượng (Cho năm tài chính 2021)

Doanh thu thuần
0billion yen
(4.63 billion dollars)
Thu nhập hoạt động
0billion yen
(454.8 million dollars)
Doanh thu thuần
Giảm phát thải CO2 toàn cầu
(so với năm đường cơ sở 2011)
0*1
Giảm phát thải CO2 toàn cầu
Nhân viên (tổng hợp)
0*2
Nhân viên
Mạng lưới toàn cầu
0quốc gia
và khu vực
Mạng lưới toàn cầu
Đầu tư vốn
0tỷ yên
(104,2 triệu đô la)
Đầu tư vốn
Chi phí nghiên cứu và phát triển
0tỷ yên
(96,9 triệu đô la)
Chi phí nghiên cứu và phát triển
  • * 1 FY2021 phát thải CO 2 tính theo tấn: 34,706 tấn. Tham khảo trang Dữ liệu ESG.
  • * 1 FY2021 phát thải CO 2 tính theo tấn: 34,706 tấn. Tham khảo trang Dữ liệu ESG (English).
  • * 2 Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022.
  • * Tỷ giá đóng cửa: 1 đô la Mỹ = 110,39 yên (tính trung bình từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022)
  • *Giá trị tiền tệ đã được làm tròn xuống gần 100 triệu yên.