Thông tin doanh nghiệp

DAIFUKU qua các con số (tính đến ngày 31/3/2021)

Doanh thu thuần
0tỷ yên
(43,7 tỷ đô la)
Thu nhập hoạt động
0tỷ yên
(401,9 triệu đô la)
Doanh thu thuần
Giảm phát thải CO2 toàn cầu
(so với năm đường cơ sở 2011)
0*1
Giảm phát thải CO2 toàn cầu
Nhân viên (tổng hợp)
0*2
Nhân viên
Mạng lưới toàn cầu
0quốc gia
và khu vực
Mạng lưới toàn cầu
Đầu tư vốn
0tỷ yên
(66,8 triệu đô la)
Đầu tư vốn
Chi phí nghiên cứu và phát triển
0tỷ yên
(82,2 triệu đô la)
Chi phí nghiên cứu và phát triển
  • *1Lượng phát thải CO2 năm tài chính 2020 tính bằng tấn: 35.765 tấn. Tham khảo trang Dữ liệu ESG.
  • * 1 FY2020 phát thải CO 2 tính theo tấn: 35.765 tấn. Tham khảo trang ESG Data (English).
  • *2Tỷ giá hối đoái cuối kỳ: US$1=110,70 yên (tính đến ngày 31/3/2021)
  • *Giá trị tiền tệ đã được làm tròn xuống gần 100 triệu yên.