Thông tin doanh nghiệp

DAIFUKU bằng số(Cho năm tài chính 2023)

Doanh thu thuần
0tỷ yên
(4,33 tỷ đô la)
Thu nhập hoạt động
0tỷ yên
(439,0 triệu đô la)
Doanh thu thuần
Giảm phát thải CO 2 toàn cầu
(Phạm vi 1+2, so với năm cơ sở 2018)
0%*1
Giảm phát thải CO2 toàn cầu
Nhân viên (tổng hợp)
0*2
Nhân viên
Mạng lưới toàn cầu
0quốc gia
và khu vực
Mạng lưới toàn cầu
Đầu tư vốn
0tỷ yên
(151,5 triệu đô la)
Đầu tư vốn
Chi phí nghiên cứu và phát triển
0tỷ yên
(79,3 triệu đô la)
Chi phí nghiên cứu và phát triển
  • *1 Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo trang Dữ liệu ESG của chúng tôi.
  • *1Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo trang Dữ liệu ESG (English) của chúng tôi.
  • *2 Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.
  • * Tỷ giá đóng cửa: 1 USD=141,20 yên (trung bình từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024)
  • *Giá trị tiền tệ đã được làm tròn xuống gần 100 triệu yên.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.