Cảnh báo trang web giả mạo

Một số trang web giả mạo gần giống với trang web công ty của Daifuku Co., Ltd. đã được phát hiện trên mạng.

Daifuku hoàn toàn không có mối liên hệ nào với các trang web như vậy, và bất kỳ hình ảnh và nội dung nào được sao chép trên các trang giả mạo đang được sử dụng mà không được phép.

Không truy cập bất kỳ trang web giả mạo nào do tác hại tiềm ẩn mà chúng có thể gây ra.

Địa chỉ chính thức (URL) cho trang web công ty toàn cầu của Daifuku được hiển thị bên dưới.
https://www.daifuku.com

Các trang web giả mạo, mặc dù trông gần giống với trang web công ty của Daifuku, nhưng lại có các URL khác nhau.