Thông điệp từ CEO

Thông điệp từ CEO

Theo triết lý quản lý của chúng tôi, Automation that Inspires, chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình

Kể từ khi thành lập vào năm 1937, Tập đoàn Daifuku đã tiếp tục phát triển bằng cách tận dụng năng lực cốt lõi của công nghệ xử lý vật liệu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng. Vào tháng 5 năm 2024, chúng tôi đã xây dựng tầm nhìn dài hạn Driving Innovative Impact 2030. Theo triết lý quản lý Automation that Inspires của chúng tôi, tầm nhìn bao gồm mong muốn mạnh mẽ của chúng tôi là đạt được giá trị kinh tế và xã hội lớn hơn nữa bằng cách củng cố các sáng kiến của chúng tôi bằng những ý tưởng mới định hướng tương lai và tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá cho các bên liên quan của chúng tôi. Bên cạnh tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 4 năm cho năm 2027 để đưa chúng tôi đạt đến điểm giữa trong tầm nhìn của mình.

Với tầm nhìn mới và kế hoạch kinh doanh 4 năm, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế và xã hội của Tập đoàn. Chúng tôi đang hướng tới doanh thu hợp nhất là một nghìn tỷ yên Nhật và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 12,5% vào năm 2030. Chúng tôi cũng đang hướng tới nâng cao hơn nữa giá trị xã hội của mình bằng cách hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã hội như hậu cần và địa điểm sản xuất, tác động đến xã hội bằng sự đổi mới tiên tiến, chẳng hạn như thực hiện các hoạt động hoàn toàn không có người lái và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực mới như thực phẩm và môi trường, tất cả đều sử dụng năng lực cốt lõi của chúng tôi là công nghệ xử lý vật liệu tự động.

Tập trung vào tương lai, Tập đoàn của chúng tôi sẽ sử dụng tư duy linh hoạt và sáng tạo không bị ràng buộc bởi các quy ước cũng như khả năng thực hiện cải cách đối với các khuôn khổ hiện có để tăng giá trị doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững.

tháng 5 năm 2024
Hiroshi Geshiro, Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Daifuku Co., Ltd.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.