นโยบายขององค์กร

ปณิธานองค์กร

Hini Arata

“เรา” ในวันนี้
ย่อมไม่ใช่ “เรา” ในวันวาน
“เรา” ในวันพรุ่งนี้
ย่อมไม่หยุดอยู่แค่ “เรา” ในวันนี้

นโยบายในการบริหาร

ขับเคลื่อนวัตถุ ขับเคลื่อนจิตวิญญาณ

ไดฟุคุมุ่งสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายวัตถุอัตโนมัติ

เราจะ

 • อุทิศตนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เป็นจริงโดยการเคารพสิทธิมนุษยชนลดภาระของแรงงานรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และดำเนินการผลิตด้วยความรับผิดชอบ
 • ร่วมงานกับลูกค้าทั่วโลกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างระบบจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะ (smart logistics solutions) ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เหมาะสมและดีที่สุด
 • ทุกคนพร้อมเผชิญความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งเคารพต่อความหลากหลาย พร้อมกันกับเสริมสร้างรากฐาน การบริหารจัดการให้แข็งแกร่ง และดำเนินงานในระดับโลกด้วยความโปร่งใส

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

ก่อตั้ง : มกราคม 2547

แก้ไข : เมษายน 2562

จรรยาบรรณของกลุ่มนี้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงวิธีปฏิบัติตนที่พวกเรา (กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน) พึงกระทำเพื่อทำให้ปณิธานและปรัชญาการบริหารของกลุ่มบริษัทไดฟุคุเป็นจริง

พวกเราทุกคนจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ภายใต้ทัศนคติพื้นฐานที่ระบุด้านล่างอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์ในการทำงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มบริษัทไดฟุคุ

ทัศนคติพื้นฐาน

 • เราจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บรรทัดฐานทางสังคมและหลักจริยธรรม
 • เราจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด ในทุกด้านของการดำเนินการทางธุรกิจ
 • เราจะไม่ลืมความรู้สึก “ก้าวหน้าในทุกวัน (Hini Arata)” และจะเผชิญหน้ากับความท้าทาย พร้อมทั้งเดินหน้าปฏิรูปต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

1. คอมพลายแอนซ์

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์ในทุกด้านของการดำเนินการทางธุรกิจ

2. ความปลอดภัยและสุขภาพ

 • ถือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในทุกการดำเนินงานของบริษัท
 • พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการคุณภาพสูงที่ใส่ใจความปลอดภัย
 • ทำสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สะดวกสบายและถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมและรักษาสุขภาพ

3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง

3-1. ความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุด และดีที่สุดในมุมมองของลูกค้า
 • จัดการความเสี่ยง และควบคุมคุณภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศและภูมิภาค
 • ตอบสนองต่ออุบัติเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจและรวดเร็ว พร้อมทั้งมุ่งค้นหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

3-2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า

 • สร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม และเป็นธรรมกับคู่ค้า มุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกันและกัน
 • เลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และราคาเป็นสำคัญ
 • ไม่เรียกขอผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การรับผลประโยชน์ หรือความสะดวกจากธุรกิจ

3-3. การตกลงการค้าอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม

 • ปฏิบัติตามกฎ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศ และภูมิภาคอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมการทำการค้าที่ซื่อสัตย์และเป็นธรรม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก อันมีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมกับบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามระเบียบภายใน

3-4. การเลี้ยงรับรองและการให้ของขวัญ

 • การเลี้ยงรับรองและการให้ของขวัญลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันมีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศและภูมิภาคอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติตนอย่างมีสามัญสำนึกทางสังคมและมีความโปร่งใส
 • ห้ามเลี้ยงรับรอง ให้ของขวัญ หรือให้ผลประโยชน์อื่นใดต่อข้าราชการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบทางธุรกิจอย่างเด็ดขาด

4. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

4-1. การเปิดเผยข้อมูลบริษัท

 • เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่อำนวย และมุ่งส่งเสริมการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
 • เปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรมเพื่อรักษาความโปร่งใส

4-2. ห้ามใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น

 • บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตนเอง และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ อันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน (ข้อมูลภายใน) อย่างเคร่งครัดและระมัดระวังการใช้งานอย่างดี
 • ไม่ทำการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่กระทำการใด ๆ อันอาจถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

5. ความสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคล

5-1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 • เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจทุกคน
 • ไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสม โดยใช้ชาติพันธุ์ ความเชื่อ เพศ ศาสนาสัญชาติ ความเห็นทางการเมือง ความพิการ ฯลฯ เป็นเหตุผลโดยเด็ดขาด
 • ไม่ยอมรับการบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด
 • ไม่ยอมรับการล่วงละเมิดทุกประเภท

5-2. ตระหนักถึงศักยภาพของพนักงานทุกคน

 • เคารพความหลากหลายของปัจเจกบุคคล และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
 • สนับสนุนและเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็น และเหมาะสมอย่างเท่าเทียม
 • มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

6. ความสัมพันธ์กับสังคม

6-1. สิ่งแวดล้อม

 • มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมโลกผ่านทุกการดำเนินงานของบริษัท
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อสังคมในวงกว้าง
 • พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง

6-2. ชุมชนท้องถิ่น

 • เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนอุทิศตนในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ

6-3. การเมืองและภาครัฐ

 • สร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็ง เพื่อคงไว้ซึ่งความโปร่งใสต่อการเมืองและภาครัฐ

6-4. กลุ่มต่อต้านสังคม

 • ต่อต้านการใช้ความรุนแรงตลอดจนกลุ่มองค์กรที่คุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างเด็ดขาด และจะไม่ยุ่งเกี่ยวในกิจกรรมใด ๆที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

7. การจัดการข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท

7-1. การคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท

 • รักษาและจัดการทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยแยกทรัพย์สินส่วนของบริษัทกับทรัพย์สินส่วนตัวออกจากกันเสมอ และใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

7-2. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • มุ่งพัฒนา รักษา และใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และจะเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามไม่ละเมิดหรือนำไปใช้ในทางมิชอบ

7-3. การคุ้มครองข้อมูล

 • ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลทางเทคนิค องค์ความรู้ต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างเหมาะสม
 • จัดการข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่นำไปใช้ในทางมิชอบ
 • ใส่ใจกับความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสร้างโครงสร้างสำหรับการได้มา การจัดการ และการคุ้มครอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
 • ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล

8. หลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ
 • ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

9. การดำเนินการในกรณีกระทำผิดและการป้องกันการเกิดซ้ำ

 • หากบุคคลใดพบเห็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางการรายงานภายในองค์กร หรือช่องทางให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
 • หากพบการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณนี้ บริษัทจะมุ่งดำเนินมาตรการแก้ไขหาสาเหตุ และป้องกันการเกิดซ้ำโดยเร็ว

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา