แบรนด์

สัญลักษณ์ของแบรนด์

โลโก้ของแบรนด์

โลโก้ของแบรนด์

โลโก้ของแบรนด์ถูกออกแบบขึ้นในปี 2527 และปรับปรุงในปี 2541 เพื่อให้รับกับการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายโดยใช้โครงสร้างเส้นตรงที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัวและความก้าวหน้า อันเป็นโลโก้ที่ง่ายต่อการจดจำ

สีประจำบริษัท

สีประจำบริษัท

สีประจำบริษัท คือ “สีฟ้าไดฟุคุ” สีฟ้าอมม่วงแบบพิเศษ แสดงถึง “ความก้าวหน้า” “ความรอบรู้” และ “ความมุ่งมั่น”

สาส์นในแบรนด์

สาส์นในแบรนด์