ปรัชญาด้าน CSR

Daifuku ได้กำหนดนโยบายระยะกลางจนถึงระยะยาว, CSR ของ Daifuku และมาตรการที่เป็นรูปธรรมอยู่ในแผนดำเนินการด้าน CSR ของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมด้าน CSR ให้มากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความต้องการทางสังคมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเป็นไปตามแนวทางระหว่างประเทศ ว่าด้วยกรอบการรายงานสากลที่พัฒนา (GRI)