ปรัชญาด้าน CSR

Daifuku ได้กำหนดนโยบายระยะกลางจนถึงระยะยาว, CSR ของ Daifuku และมาตรการที่เป็นรูปธรรมอยู่ในแผนดำเนินการด้าน CSR ของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมด้าน CSR ให้มากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความต้องการทางสังคมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเป็นไปตามแนวทางระหว่างประเทศ G4 ว่าด้วยกรอบการรายงานสากลที่พัฒนา (GRI)

CSR ของ Daifuku

กลุ่ม Daifuku เชื่อว่าหลักการพื้นฐานของ CSR จะสร้างความสัมพันธ์แบบการอยู่ร่วมกันกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและในการปฏิบัติตามโครงสร้างนโยบายบริษัทของกลุ่มผ่านทางกิจกรรมของบริษัท

แผนปฏิบัติการ CSR

เครือ Daifuku ได้กำหนด "แผนปฏิบัติการ CSR" ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ในฐานะที่เป็นแผนงานระยะกลางซึ่งระบุถึงเป้าหมายที่สอดคล้องกับ "6 ความคิดริเริ่ม" และยังเป็นสิ่งที่บอกเราถึงรายละเอียดของความคิดริเริ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย โดยในครั้งนี้ เราอยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติการ CSR ได้หยั่งรากลึกยิ่งขึ้น พร้อมกับการเริ่มต้น "Value Innovation 2020" ซึ่งเป็นแผนธุรกิจระยะกลางของเรา