ข้อมูลองค์กร

ตัวเลข DAIFUKU (สำหรับปีงบประมาณ 2565)

ราคาขายสุทธิ
0พันล้านเยน
(4.55 พันล้านดอลลาร์)
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
0พันล้านเยน
(445.1 ล้านดอลลาร์)
ราคาขายสุทธิ
การลด การปล่อย CO2ทั่วโลก
(เปรียบเทียบกับปีฐาน 2554)
0*1
การลดการปล่อย CO2 ทั่วโลก
พนักงาน (โดยรวม)
0*2
พนักงาน
เครือข่ายทั่วโลก
0ประเทศ
และภูมิภาค
เครือข่ายทั่วโลก
การลงทุน
0พันล้านเยน
(127.1 ล้านดอลลาร์)
การลงทุน
ค่าใช้จ่าย R&D
0พันล้านเยน
(78.7 ล้านดอลลาร์)
ค่าใช้จ่าย R&D
  • *1 ปีงบประมาณ 2021 การปล่อย CO 2 หน่วยเป็นเมตริกตัน: 34,706 ตัน อ้างถึงหน้า ข้อมูล ESG
  • *1 ปีงบประมาณ 2564 การปล่อย CO 2 หน่วยเป็นเมตริกตัน: 34,706 ตัน อ้างถึงหน้า ข้อมูล ESG (English)
  • *2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
  • * อัตราปิด: US$1=132.09 เยน (เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)
  • *มูลค่าทางการเงินถูกปัดเศษลงให้ใกล้ 100 ล้านเยนมากที่สุด
ข้อความจาก CEO

ข้อความจาก CEO

Hiroshi Geshiro, ประธานและ CEO

ข้อความ