Liên hệ với chúng tôi

Chọn khu vực liên kết tốt nhất đến yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm

Đối với các câu hỏi liên quan đến các giải pháp và RFQ.

Sản phẩm (English)

Đối với các câu hỏi liên quan đến các giải pháp và RFQ.

Sản phẩm (English)

Đối với các câu hỏi liên quan đến các giải pháp và RFQ.

Dịch vụ sau bán hàng

Đối với các yêu cầu liên quan đến bảo trì, kiểm tra và phụ tùng của các sản phẩm Daifuku.

Dịch vụ sau bán hàng (English)

Đối với các yêu cầu liên quan đến bảo trì, kiểm tra và phụ tùng của các sản phẩm Daifuku.

Dịch vụ sau bán hàng (English)

Đối với các yêu cầu liên quan đến bảo trì, kiểm tra và phụ tùng của các sản phẩm Daifuku.

Sự nghiệp, Truyền thông và những người khác

Đối với các câu hỏi trên phương tiện truyền thông hoặc những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp, quan hệ nhà đầu tư, nỗ lực phát triển bền vững hoặc trung tâm demo của chúng tôi Hini Arata Kan.

Truyền thông, Quan hệ với Nhà đầu tư và Khác

Đối với các câu hỏi của giới truyền thông hoặc những câu hỏi liên quan đến quan hệ nhà đầu tư, nỗ lực phát triển bền vững hoặc trung tâm demo của chúng tôi Hini Arata Kan.

Sự nghiệp, Truyền thông và Những người khác (English)

Đối với các câu hỏi trên phương tiện truyền thông hoặc những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp, quan hệ nhà đầu tư, nỗ lực phát triển bền vững hoặc trung tâm demo của chúng tôi Hini Arata Kan.

Truyền thông, Quan hệ Nhà đầu tư và Khác (English)

Đối với các câu hỏi của giới truyền thông hoặc những câu hỏi liên quan đến quan hệ nhà đầu tư, nỗ lực phát triển bền vững hoặc trung tâm demo của chúng tôi Hini Arata Kan.

Sự nghiệp, Truyền thông và Những người khác (English)

Đối với các câu hỏi trên phương tiện truyền thông hoặc những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp, quan hệ nhà đầu tư, nỗ lực phát triển bền vững hoặc trung tâm demo của chúng tôi Hini Arata Kan.

Truyền thông, Quan hệ Nhà đầu tư và Khác (English)

Đối với các câu hỏi của giới truyền thông hoặc những câu hỏi liên quan đến quan hệ nhà đầu tư, nỗ lực phát triển bền vững hoặc trung tâm demo của chúng tôi Hini Arata Kan.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.