ปรัชญาด้าน CSR

Daifuku ได้กำหนดนโยบายระยะกลางจนถึงระยะยาว, CSR ของ Daifuku และมาตรการที่เป็นรูปธรรมอยู่ในแผนดำเนินการด้าน CSR ของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมด้าน CSR ให้มากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความต้องการทางสังคมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเป็นไปตามแนวทางระหว่างประเทศ G4 ว่าด้วยกรอบการรายงานสากลที่พัฒนา (GRI)

CSR ของ Daifuku

กลุ่ม Daifuku เชื่อว่าหลักการพื้นฐานของ CSR จะสร้างความสัมพันธ์แบบการอยู่ร่วมกันกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและในการปฏิบัติตามโครงสร้างนโยบายบริษัทของกลุ่มผ่านทางกิจกรรมของบริษัท

"บริษัทที่สนับสนุนสังคมและอนาคต"

เพื่อให้บรรลุความปรารถนานี้ เรามีส่วนร่วมในหัวข้อสำคัญตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ความคิดริเริ่ม 6

  • จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูง
  • สร้างความเข้มแข็งในการบริหารความเสี่ยง
  • ดูแลความสัมพันธ์ของความไว้วางใจกับซัพพลายเออร์ของเรา
  • เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย)
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
  • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมขององค์กร