Triết lý CSR

Daifuku đã đề ra một chính sách trung đến dài hạn của mình, CSR của Daifuku, và các biện pháp cụ thể trong Kế hoạch hành động CSR. Khi đề ra một tầm nhìn rõ ràng, chúng tôi đang đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động CSR và cố gắng đáp ứng yêu cầu xã hội về việc tiết lộ thông tin không liên quan đến tài chính theo quy tắc hướng dẫn quốc tế về Sáng Kiến Báo Cáo Toàn Cầu (GRI) G4.

CSR của Daifuku

Tập đoàn Daifuku tin rằng các nguyên tắc cơ bản của CSR là xây dựng mối quan hệ cộng sinh với các đối tác và thực hiện Cơ Cấu Chính Sách Doanh Nghiệp của Tập Đoàn qua các hoạt động doanh nghiệp của mình.

"Một công ty hỗ trợ xã hội và tương lai"

Để đạt được điều mong muốn này, chúng tôi đang tham gia vào các chủ đề được trình bày sơ lược dưới đây.

Sáu sáng kiến

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao
  • Củng cố quản lý rủi ro
  • Nuôi dưỡng mối quan hệ tin cậy với các nhà cung cấp
  • Tôn trọng nhân phẩm (nhân quyền, thực hành lao động, an toàn, sức khỏe)
  • Tạo mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng
  • Góp phần vào môi trường qua các hoạt động doanh nghiệp