Cơ cấu chính sách công ty

Tín điều công ty

Tín điều công ty “Hini Arata”

Hôm nay chúng ta làm tốt
hơn hôm qua.
Ngày mai chúng ta sẽ lớn mạnh
hơn hôm nay.

Triết lý quản lý

  1. Cung cấp giải pháp tốt nhất để đem lại lợi ích cho các thị trường toàn cầu và phát triển xã hội.
  2. Tập trung vào sức khỏe, quản lý toàn cầu dựa trên sự phát triển dưới một nền văn hóa doanh nghiệp đa dạng và tích cực.