ประกาศใช้เมื่อ: เดือน มกราคม พ.ศ. 2547
แก้ไข : เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

I.ระเบียบทั่วไป

มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหัวข้อพื้นฐานที่กรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนของ DAIFUKU GROUP พึงปฏิบัตเพื่อให้ตระหนักถึงพันธกิจและบทบาทในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม Material Handling System รวมทั้งเพื่อให้สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างกว้างขวาง

II.นโยบายขั้นพื้นฐาน

 • การช่วยเหลือสังคมผ่านทางกิจกรรมขององค์กร
  DAIFUKU ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งจะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความสะดวกสบายให้แก่สังคม
 • การตระหนักถึงความเป็นองค์กรระดับโลกและการยึดถือหลักกฎหมายและมาตรฐานทางสังคม
  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล DAIFUKU จะนำมาตรฐานและหลักการระดับสากลมาประยุกต์ใช้รวมทั้งจะดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ และมาตรฐานทางสังคม
 • ความเชื่อถือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)
  DAIFUKU จะให้ความเคารพต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงาน ฯลฯและจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่าย
 • การช่วยเหลือสังคมในพื้นที่
  DAIFUKU จะให้ความช่วยเหลือสังคมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม
 • การเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงาน
  DAIFUKU จะเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงานเพื่อสร้างบรรยากาศขององค์กรให้มีชีวิตชีวาและสามารถเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่อง

III.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐาน

 • กรรมการบริษัทและพนักงานจะต้องเข้าใจปรัชญาในการบริหาร นโยบายพื้นฐานในการบริหาร และมาตรฐานการปฏิบัติ และปฏิบัติตาม
 • กรรมการบริษัทและระดับบังคับบัญชา ต้องให้คำแนะนำและควบคุม-กำกับดูแล พร้อมกับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานทุกคน
 • กรรมการบริษัทและระดับบังคับบัญชาจะต้องเตรียมความพร้อมระบบการจัดการเพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัตอย่างเคร่งครัด
 • ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับทราบกฎระเบียบบรษัทและมาตรฐานในองค์กรอย่างถี่ถ้วน