Điều hành doanh nghiệp

Daifuku, theo chính sách doanh nghiệp "góp phần vào các thị trường toàn cầu và phát triển xã hội" và "trọng tâm quản lý sức khỏe, phát triển toàn cầu," cam kết thực hiện cải thiện việc điều hành doanh nghiệp để thiết lập cơ cấu doanh nghiệp vững chắc.

Là một trong những sáng kiến này, Daifuku đã chọn hai giám đốc độc lập bên ngoài và thành lập Ủy Ban Cố Vấn để thông báo cho Ban Giám Đốc về những vấn đề quan trọng liên quan đến các bổ nhiệm và tiền công của các thành viên trong nhóm quản lý. Một trong những giám đốc bên ngoài giữ chức vụ chủ tịch Ủy Ban.

Điều hành doanh nghiệp (tiếng Anh)

Hệ thống quản lý nội bộ

Phòng Kiểm Toán Nội Bộ hỗ trợ xây dựng các hệ thống quản lý nội bộ, chủ yếu để đảm bảo công tác báo cáo tài chính đáng tin cậy, bằng cách đánh giá rủi ro trong nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, các thanh tra viên nội bộ, được chỉ định từ phòng Kiểm toán không thuộc nội bộ, thực hiện theo chu trình Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động bằng cách đánh giá công tác phát triển quản lý nội bộ và hiệu quả hoạt động.

Chấp hành

Daifuku đã thành lập một Ủy Ban Chấp Hành đứng đầu là chủ tịch để đảm bảo rằng việc chấp hành pháp lý, sự công bằng và nguyên tắc hành xử hướng dẫn Công Ty.

Như là một phần nỗ lực, Daifuku tổ chức các buổi đào tạo trong toàn công ty để nâng cao ý thức về sự chấp hành trong toàn thể nhân viên. Ngoài ra, như là một biện pháp đối phó rủi ro vi phạm pháp luật toàn cầu, chúng tôi đã đề ra các quy tắc cơ bản của công ty và các quy tắc phụ trình bày chi tiết các biện pháp và thủ tục khác nhau để tuân theo luật pháp về cạnh tranh và hối lộ. Chúng tôi cũng đã phổ biến thông điệp của chủ tịch về tầm quan trọng của việc chấp hành cho toàn thể nhân viên.

Ngoài ra, để giải đáp các câu hỏi và mối quan ngại về việc chấp hành từ nhân viên và những người khác bên ngoài Tập Đoàn Daifuku, chúng tôi có đường dây nóng để tư vấn với Phòng Pháp Lý và báo cáo cho luật sư. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã giới thiệu một đường dây nóng cho nhân viên không phải người Nhật.

An ninh thông tin

Daifuku thường xuyên xử lý các thông tin quan trọng và thông tin cá nhân khi hoạt động kinh doanh. Ủy Ban An Ninh Thông Tin của chúng tôi ngăn chặn việc thông tin rò rỉ hoặc bị sử dụng nhằm mục đích khác ngoài mục đích dự kiến. Ủy Ban này sẽ đẩy mạnh nỗ lực thiết lập an ninh thông tin xứng tầm với một công ty toàn cầu bằng cách đánh giá và thực hiện các biện pháp thích hợp chống lại các yếu tố rủi ro IT nội bộ.

Quy tắc hướng dẫn hoạt động

  1. Góp phần vào hoạt động kinh doanh bằng cách xem xét sự an ninh phù hợp với thời đại IoT (Internet của mọi thứ) và M2M (từ Máy đến Máy).
  2. Luôn xem xét triển khai toàn cầu khi thực hiện các biện pháp an ninh thông tin.
  3. Đề ra các nhiệm vụ dựa trên các yếu tố rủi ro và thiết lập các đánh giá hiệu quả hoạt động định lượng và khách quan.

Chấp hành luật về Tham nhũng và Cạnh tranh

Đào tạo về chấp hành và đạo đức

Một thông điệp được gửi đi từ Chủ Tịch đến toàn thể nhân viên để họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chấp hành. Hơn nữa, hướng dẫn thông qua bản tin nội bộ và các khóa đào tạo khác nhau cũng như các buổi đào tạo nhóm sẽ được thực hiện liên tục trên toàn thế giới về những lĩnh vực chấp hành luật về cạnh tranh và ngăn chặn hối lộ, tầm quan trọng đang ngày càng tăng cao ở cấp độ toàn cầu.

Ngoài việc cung cấp các buổi đào tạo về việc chấp hành luật pháp liên quan đến pháp luật ký hợp đồng phụ và quản lý xuất khẩu an ninh, các khóa học sẽ được tổ chức về sự tôn trọng nhân quyền và đạo đức công việc trong nhiều buổi đào tạo khác nhau như tuyển dụng mới hoặc các giám đốc mới được thăng chức, để thiết lập và nâng cao ý thức chấp hành.

Ví dụ về các khóa đào tạo được tổ chức:

  • Đào tạo theo cấp bậc
  • Đào tạo nhân viên được bổ nhiệm bên ngoài Nhật Bản
  • Đào tạo cho các giám đốc
  • Các buổi thông tin về việc chấp hành luật cạnh tranh và hối lộ

Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục

Quản lý rủi ro

Daifuku xem việc quản lý rủi ro là một vấn đề quan trọng nhất và đã tổ chức một cơ cấu thúc đẩy quản lý rủi ro dưới sự giám sát của Tổng giám đốc rủi ro (CRO), bao gồm những người có trách nhiệm từ từng đơn vị kinh doanh, để thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro toàn cầu. Nhóm chuyên biệt này thường xuyên đến xem xét từng cơ sở để thực hiện đánh giá rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến quản lý và nâng cao cơ cấu quản lý rủi ro. Hơn nữa, là nhà cung cấp hạ tầng hậu cần, Daifuku đảm nhận trách nhiệm xã hội quan trọng đối với việc khôi phục sớm và tiếp tục các hoạt động kinh doanh của khách hàng sau thảm họa. Ngoài khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Daifuku, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh BCM từ quan điểm hoạt độn kinh doanh liên tục của khách hàng.

Đào tạo về xác nhận an toàn

Hệ thống xác nhận an toàn được giới thiệu trong toàn Daifuku vào năm 2012 để thiết lập một cơ cấu giao tiếp trong trường hợp khẩn cấp.

Buổi diễn tập xác nhận an toàn được thực hiện cho toàn thể nhân viên mỗi ba tháng để sẵn sàng cho việc xác nhận báo cáo an toàn nhanh chóng và đảm bảo trong điều kiện khẩn cấp, cũng như nhằm nâng cao ý thức quản lý rủi ro của nhân viên.