Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) năm 2015 trình bày các vấn đề thực chất được nhận biết từ các biện pháp cụ thể của chúng tôi cho các hoạt động CSR, Kế hoạch hành động CSR. Sau đó Báo cáo trình bày chi tiết các hoạt động khác nhau của chúng tôi theo năm chủ đề phù hợp với vấn đề thực chất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động thông tin với những người có liên quan khi chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và góp phần vào xã hội.

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (tiếng Anh)

pageTop