ซัพพลายเออร์

นโยบายจัดซื้อจัดจ้างขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการและ มาตรฐานทางจริยธรรม ในการดำเนินธุ,รกิจขององค์กร เราดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรภายใต้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างขั้นพื้นฐานดังนี้:

 • 1. ความยุติธรรม ความเสมอภาค
 • (1) เปิดกว้างต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้โอกาสในการแข่งขันอย่างเสรี
 • (2) คัดเลือกซัพพลายเออร์โดยประเมินจากองค์ประกอบโดยรวม เช่น คุณภาพ ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ การป้อนสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และสถานะทางการเงินโดยรวม
 • (3) สร้างความไว้วางใจต่อกันและกันกับซัพพลายเออร์และดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม เสมอภาคและโปร่งใส
 • 2. ความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน กำหนดจัดส่ง
 • (1) มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัย
 • (2) รักษาระดับ Q(คุณภาพ)・C(ต้นทุน)・D(กำหนดจัดส่ง) และพยายามปรับปรุงเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมที่สุด
 • 3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยบรรษัทภิบาล (CSR)
 • (1) ให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR ที่พึงกระทำเพื่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน แรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น

 • เราจะกำหนด “มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยบรรษัทภิบาล” และดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับซัพพลายเออร์

  *”การจัดซื้อจัดจ้างด้วยบรรษัทภิบาล (CSR)” คือ...กิจกรรมที่ซัพพลายเชนโดยรวมร่วมมือกันปฏิบัติระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหาสินค้า ส่วนประกอบ และวัตถุดิบต่าง ๆ โดยบริษัทร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติกิจกรรม CSR ที่พึงกระทำเพื่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม เช่น การปฎิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน แรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น เพิ่มเติมจากเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ราคาและกำหนดจัดส่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง

  “มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยบรรษัทภิบาล (CSR)”

  • 1.ความปลอดภัย
  • (1)ตั้งมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับป้องกันอุบัติภัยอันอาจเกิดขึ้นได้จากการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน.
  • (2)รับรู้ข้อมูลอุบัติภัยจากการทำงานหรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน และตั้งมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเหมาะส
  • (3)“สร้างที่ทำงานอันปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัย” โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับแรก
  • 2. คุณภาพ ต้นทุน กำหนดจัดส่ง
  • (1)รักษาระดับคุณภาพ ต้นทุน และกำหนดจัดส่ง พร้อมทั้งพยายามปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  • (2)แสวงหาต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยยังรักษาระดับคุณภาพและกำหนดจัดส่งให้ได้ในระดับที่เหมาะสมด้วย
  • (3)มีกำลังการผลิตพอเพียงต่อการป้อนสินค้าได้อย่างมีเสถียรภาพและมีมาตรการการจัดการความเสี่ยงต่ออันตรายเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ
  • 3. การปฏบิ ัติตามกฎหมายและขอ้ บงั คบัe
  • (1)ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โดยเคารพต่อกฎหมายทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นหรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบทางสังคม และหลักธรรมาภิบาล
  • (2)จัดการกับข้อมูลอันเป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • (3)ไม่กระทำการใดอันถือเป็นการมอบผลประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกอันไม่เหมาะสม เช่น มอบหรือรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
  • (4)กล้าเผชิญหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวและไม่เอาตนเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับกลุ่มผู้ปฏิบัติตนขัดต่อกฎระเบียบสังคม ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างยุติธรรม
  • 4. สิทธิมนุษยชน แรงงาน
  • (1)เข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศหรือภูมิภาคที่ตนอยู่ มุ่งมั่นสร้างบริษัทให้เป็นสถานที่ซึ่งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของทุกคน
  • (2)ขจัดการใช้แรงงานเด็ก สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ย่ำแย่ การบังคับใช้แรงงานเป็นเวลานาน มุ่งมั่นสร้างที่ทำงานซึ่ง “ทำงานได้โดยสะดวกและสบาย”
  • (3)มุ่งมั่นสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับการประกอบกิจการทั้งภายในและนอกประเทศญี่ปุ่น
  • 5. รักษาสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
  • (1)ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ※ ในประเทศญี่ปุ่นคือยึดตาม "ไกด์ไลน์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว"(ฉบับพฤศจิกายน ค.ศ. 2005)
  • (2)ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน เช่น ลดการใช้ทรัพยากร ลดการก่อให้เกิดมูลขยะ เป็นต้น
  • (3)ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับสังคมในภูมิภาคที่เป็นสถานที่ประกอบกิจการ
  • (4)พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคม

  • จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

   Daifuku เชื่อว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก ภายใต้คำขวัญ "เราจะไม่ซื้อ ใช้ หรือขายวัสดุที่เป็นอันตรายใดๆ" เรากำหนด "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว" ของเราในเดือนพฤศจิกายน 2005
   ในเดือนเมษายนปี 2012 เราได้ตีพิมพ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

   พนักงาน

   การจ้างงาน

   จำนวนพนักงานทั้งหมดตามภูมิภาค (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2014)

   แรงงาน

   Daifuku ส่งเสริมความพยายามที่จะช่วยให้พนักงานปรับปรุงคุณภาพของการทำงานของตน รวมทั้งชีวิตส่วนตัว รับรองความปลอดภัยของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและมีสุขอนามัย

   ความปลอดภัย

   การฝึกอบรมความปลอดภัยทั่วโลก

   การฝึกอบรมความปลอดภัยทั่วโลก

   Daifuku ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย วิธี การประเมินความเสี่ยง มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและอื่นๆ สำหรับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานก่อสร้างที่บริษัท ในกลุ่ม โดยดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับการฝึกอบรมการใช้งานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย

   การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ตามจุดต่างๆผ่านสมาคมความร่วมมือด้านความปลอดภัย

   การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ตามจุดต่างๆผ่านสมาคมความร่วมมือด้านความปลอดภัย

   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละแผนกและบริษัทพันธมิตรได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ตามจุดต่างๆ ทุกวัน นอกจากนี้ผู้บริหารได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรับรองความปลอดภัยของพนักงาน และการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องในพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและสภาพที่ไม่ปลอดภัย

   ชุมชน

   รางวัลโรงงานสีเขียว

   รางวัลโรงงานสีเขียว

   ในปี 2014 โรงงานที่ชิงะได้รับรางวัลการดำเนินงานสีเขียวที่โดดเด่นจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาสีเขียวแห่งประเทศญี่ปุ่น รางวัลนี้ได้มอบให้แก่โรงงานต่างๆ ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันและการมีส่วนร่วมนำไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ