การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการ "มีส่วนร่วมในตลาดโลกและการพัฒนาของสังคม" และ "มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี การเติบโตที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางการบริหารจัดการทั่วโลก" Daifuku มุ่งมั่นเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างโครงสร้างของบริษัทที่มั่นคง

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในการเริ่มดำเนินการเหล่านี้ Daifuku ได้เลือกตั้งกรรมการอิสระจากภายนอกสองท่าน และจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนของสมาชิกทีมผู้บริหาร หนึ่งในกรรมการภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลกิจการ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในสนับสนุนการสร้างระบบการควบคุมภายใน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับรองรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้โดยการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายตรวจสอบภายนอก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ วงจร การวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการให้เหมาะสม โดยการประเมินการพัฒนาการควบคุมภายในและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

การปฏิบัติตามระเบียบ

Daifuku ได้จัดตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีประธานบริษัทเป็นประธาน เพื่อรับรองว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นธรรม และจริยธรรมเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม Daifuku จัดให้มีเซสชันการฝึกอบรมทั่วทั้งบริษัทเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบในพนักงานของบริษัททั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อเป็นมาตรการรับมือต่อต้านกับความเสี่ยงทั่วโลกในการละเมิดกฎหมาย เราได้จัดตั้งระเบียบบริษัทพื้นฐานและะเบียบบริษัทสาขาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการและวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วยการแข่งขันและการติดสินบน เราได้กระจายสารจากประธานบริษัทการถ่ายทอดความสำคัญของการปฏิบัติตามระเบียบให้กับพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยื่นคำถามและข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ได้รับจากพนักงานและคนอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม Daifuku เรามีสายด่วนให้คำปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและรายงานให้ทนายความ และเรายังได้แนะนำสายด่วนสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นได้รับทราบอีกด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูล

Daifuku จัดการข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลตามปกติเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยข้อมูลของเราจะช่วยป้องกันข้อมูลจากการรั่วไหลหรือการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมาย คณะกรรมการจะส่งเสริมความพยายามอย่างแข็งขันที่จะสร้างความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้สมเป็นบริษัทระดับโลก โดยการประเมินและการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

แนวทางกิจกรรม

  1. สนับสนุนธุรกิจโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยที่เหมาะกับอายุของ IoT (อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง) และ M2M (เทคโนโลยีการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์)
  2. พิจารณาถึงการนำไปใช้งานทั่วโลกเสมอเมื่อมีการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
  3. กำหนดงานที่อยู่บนพื้นฐานของปัจจัยเสี่ยงและสร้างการประเมินผลประสิทธิภาพเชิงปริมาณและเชิงวัตถุประสงค์

การปฏิบัติตามกฎหมายการปราบปรามการทุจริตและการแข่งขัน

การฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบและจริยธรรมสา

รโดยประธานบริษัทถึงพนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามระเบียบ นอกจากนี้ การศึกษาผ่านจดหมายข่าวภายในและหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งเซสชันการฝึกอบรมกลุ่มมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการป้องกันการติดสินบนเป็นสิ่งสำคัญที่กำลังเพิ่มขึ้นในระดับโลก

นอกจากการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาและกฎหมายควบคุมการส่งออกให้มีความปลอดภัยแล้ว หลักสูตรยังนำเสนอในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในการทำงานในระหว่างโอกาสการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การสรรหาพนักงานใหม่ หรือการเลื่อนขั้นผู้จัดการใหม่ เพื่อสร้างและเพิ่มจิตสำนึกของการปฏิบัติตามระเบียบ

ตัวอย่างของหลักสูตรการฝึกอบรมที่มี:

  • การฝึกอบรมตามระดับ
  • การฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานนอกประเทศญี่ปุ่น
  • การฝึกอบรมสำหรับกรรมการ
  • เซสชันการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการติดสินบน

การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

Daifuku พิจารณาว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและได้มีการจัดการโครงสร้างการสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้การดูแลของผู้นำการบริหารความเสี่ยง (CRO) ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบจากหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยที่จะดำเนินการบริหารกิจกรรมความเสี่ยงทั่วโลกทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจที่ไซต์ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ มีความมุ่งหมายในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและเสริมสร้างโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นอกจากเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แล้ว Daifuku ยังดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูในช่วงแรกและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจของลูกค้าหลังจากที่เกิดภัยพิบัติ นอกจากความต่อเนื่องทางธุรกิจของ Daifuku แล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม BCM จากจุดยืนของความต่อเนื่องทางธุรกิจของลูกค้า

การฝึกอบรมเพื่อการยืนยันความปลอดภัย

ระบบยืนยันความปลอดภัยได้นำมาสู่ Daifuku ทั่วทั้งองค์กรในปี 2012 เพื่อสร้างโครงสร้างการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน

เราได้ดำเนินการฝึกการยืนยันด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนทุกๆ 3 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยืนยันที่รวดเร็วและปลอดภัยในการรายงานด้านความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขฉุกเฉิน เช่นเดียวกับการยกระดับจิตสำนึกการบริหารจัดการความเสี่ยงของพนักงาน